NCK är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet.
NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.

Under hösten 2008 flyttade de in i sina nyrestaurerade lokaler vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och vi fick vara med vid projektering och installation av deras
konferensrum och utbildningslokaler. Här finns nu den senaste tekniken då det gäller konferens- och utbildning installerad och det var inspirerande för oss att känna
den entusiasm som mötte oss från utbildare och personal under arbetets gång.

Om Nationellt Centrum för Kvinnofrid